Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

  1. Gabriela Wilk

Abstract

 

Specificity of Polish and Russian cycling lexicon (word formation and semantic aspects)

The paper is devoted to the analysis of Polish and Russian lexicon related to cycling. It indi­cates in both languages the most productive ways of word formation processes of jargon and profes­sionalisms associated with various disciplines of cycling. They include univerbation, suffixation and semantic derivation.

Specyfika polskiej i rosyjskiej leksyki rowerowej (aspekt słowotwórczy i semantyczny)

Artykuł został poświęcony analizie polskiego i rosyjskiego słownictwa z zakresu kolarstwa. Wskazano w nim najbardziej produktywne w obu językach sposoby tworzenia żargonizmów i pro­fesjonalizmów związanych z różnymi dyscyplinami kolarstwa. Można do nich zaliczyć uniwerbiza­cję, sufiksację oraz derywację semantyczną.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Pages from 441 to 449

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout