Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)

  1. Ірина Кочан

Abstract

 

Words with the new international components in modern Ukrainian language
(words with cyber-component)


There are collected and described words with component кібер-, which have appeared re- cently in the Ukrainian language. They found their value, status in the system of linguistic units, attention to the spelling of the words was paid and their use in texts of different styles research.

Wyrazy z nowymi komponentami pochodzenia obcego we współczesnym języku ukraińskim (na przykładzie wyrazów z prefiksoidem кібер-)

W artykule zebrano i omówiono leksemy z komponentem кібер-, które pojawiły się w ję- zyku ukraińskim w ostatnich latach, określono ich status w systemie jednostek lingwistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na pisownię tych leksemów oraz ich zastosowanie w tekstach zróż- nicowanych stylistycznie.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

164, 2017

Pages from 153 to 160

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout