Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева

  1. Jewgienij Nikolski

Abstract

 

Righteous and sinful senility in the worksby Vsevolod Solovyov

The article analyzes the perception of old age in the works by Vsevolod Solovyov, it is noted that in the interpretation of the age is of a polar nature. The writer divides the elderly sinful and righteous. Last by their virtuous lives overcome the weakness of age and actively help others. So he showed his Christian life-affirming attitude. Тhe writer managed to escape from the temptation to translate their works only in the illustration of Christian tenets.

Sprawiedliwa i grzeszna starość w twórczości Wsiewołoda Sołowjowa


W artykule analizie poddano wizje starości obecne w prozie Wsiewołoda Sołowjowa (1849–1903), zwracając uwagę na ich dwojaki charakter. Pisarz wyraźnie dzieli starców na grzeszników i sprawiedliwych. Ci ostatni, dzięki swemu cnotliwemu życiu, pokonują słabości wieku i aktywnie pomagają bliźnim. To charakterystyczna dla twórczości Sołowjowa postawa chrześcijańskiej afirmacji życia, przy czym rosyjskiemu beletryście udało się uciec od pokusy traktowania swoich dzieł wyłącznie jako ilustracji chrześcijańskich przykazań.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 117 to 128

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout