Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма (А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин)

  1. Tatiana Ałpatowa alpatova2005@rambler.ru

Abstract

Vision as a literary and cultural codein the travelogues of russian sentimentality(A.N. Radishchev — N.M. Karamazin)

The article is devoted to the examination of the motif of vision in Journey from Petersburg to Moscow by A.N. Radishchev and Letters of a Russian Traveler by N.M. Karamzin. On the basis of visual images’ examination in the texts the following conclusions about the evolution of vision representation method as a leading sensual code in the Russian literature of the 18th–early 19th centuries are drawn. The development of the motif came from the allegoric reading of the vision as the truth opening (Radishchev) to the multifaceted philosophic understanding of vision as a sense, serving as a ground for an emotional bond between people and the ability to sympathise with all the events of the world (Karamzin and his successors).Obraz jako kod literacko-kulturowy w literaturze podróżniczej sentymentalizmu rosyjskiego (A.N. Radiszczew — N.M. Karamzin)


Artykuł jest poświęcony motywowi doznań wzrokowych w Podróży z Petersburga do Moskwy A.N. Radiszczewa i w Listach podróżnika rosyjskiego N.M. Karamzina. Na podstawie opisów obrazów w obu utworach można prześledzić ewolucję sposobu prezentacji wzroku jako głównego kodu zmysłowego literatury rosyjskiej od XVIII do początku XIX wieku. Motyw ten bierze swój początek w alegorycznym odczytaniu obrazu, przechodzi w bezpośredni naoczny opis (Radiszczew) i prowadzi do rozumienia zmysłu wzroku jako sposobu filozoficznego postrzegania świata. Właśnie obraz odbierany wzrokowo pozwala ukazać emocjonalne więzi między ludźmi i wyzwolić zdolność do współczucia (Karamzin i jego następcy).

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

161, 2015

Pages from 5 to 15

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout