Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х гoдов ХХ века

  1. Anna Afanasjewa

Abstract

Reflection of “недочувствие” (insensitivity) in Yuri Trifonov᾿s prose of the late 1960s and 1970s

The paper examines the psychological phenomenon referred to by Yuri Trifonov as “недочувствие” (insensitivity). The absence or loss of feelings (emotions) as a result of identity crisis is typical for Y. Trifonov’s protagonists. Their ability to reflect retrospectively on this quality is analyzed as a plot-factor.


Refleksja o „niewrażliwości” w prozie Jurija Trifonowa w latach 60.–70. XX wieku

W artykule rozpatrywane jest zjawisko psychologiczne nazywane przez Jurija Trifonowa „niewrażliwością”. Brak/utrata uczuć (emocji) i kryzys indywidualności bohaterów są wynikiem przeżyć rozumianych jako czynność. Ich skłonność do retrospektywnych refleksji „niewrażliwości” jawi się jako czynnik narracji, kształtujący fabułę.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Pages from 269 to 277

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout