Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)

  1. Jelena Dziuba ORCiD: 0000-0002-3946-7746

Abstract

The feeling-thought relation in images of the historical past (based on the Russian prose of the second half of the 18th century)

The methods of creating images of national history typical for the 18th century in the artistic and historical texts, as well as in scientific and journalistic writings are analyzed in the article. Typological matches in mode of images organization based on the example of V.A. Levshin’s, F.A. Emin’s and N.P. Rychkov’s works are set. The study proves that the operation of the archetypal structures, mythologizing of historical facts, emotional and emotional treatment of the historical story line becomes a hallmark of Russian literature and culture in the second half of the 18th century.Stosunek uczucie–myśli w obrazach historycznych (na podstawie prozy rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku)

W artykule przedstawiono analizę sposobów tworzenia obrazów związanych z historią narodową w tekstach historycznych, pismach naukowych i publicystycznych XVIII wieku. Analiza dzieł Wasilija Lewszyna, Fiodora Emina i Nikołaja Ryczkowa pozwoliła na zestawienie typologii obrazów. Badanie dowodzi, że cechą literatury i kultury rosyjskiej w drugiej połowie XVIII wieku jest mitologizowanie faktów historycznych oraz emocjonalne nasycenie fabuły.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Pages from 21 to 32

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout