Танатологические хронотопы в романе Евгения Водолазкина „Авиатор”

  1. Galina Nefagina ORCiD: 0000-0003-4073-2874galina.nefagina@apsl.edu.pl

Abstract

Thanatological chronotopesin Eugene Vodolazkin’s novel The Aviator

Eugene Vodolazkin’s novel is based on thanatologic motives. Eternal literary theme enables to realize (represent) the author’s concept of death. The article deals with peculiar features of the plot, types of death representation and types of thanatologic chronotope connected with them. The plot is as an inverted parabola, the branch of which tends upwards and reaching its apogee to life (resurrection) and tends to death again. It is possible to define types of fictitious and real death, natural and brutal, physical and spiritual. Different thanatological chronotopes correspond to different types of death. Time-space relation makes it possible to show the summation of ontological, axiological, ethical and religious sides of thanatological issues.

Танаталагічныя хранатопыў рамане Яўгена Вадалазкіна Авіятар
 

Раман Яўгена Вадалазкіна збудаваны на танаталагічных матывах. Вечная для літара­туры тэма дае магчымасць рэалізацыі аўтарскай канцэпцыі смерці. У артыкуле разглядаю­цца асаблівасці сюжэту, тыпы рэпрэзентацыі смерці і звязаныя з імі тыпы танаталагічных хранатопаў. Сюжэт пабудаваны па прынцыпе перавернутай парабалы, галіна якой імкнецца ўгору і, дасягнуўшы апагею, сыходзіць уніз. Асаблівасцю сюжэта рамана Авіятар з’яўляецца рух ад смерці да жыцця (уваскрашэнне) і затым зноў да смерці. Вылучаюцца тыпы ўяўнай і рэальнай смерці, натуральнай і гвалтоўнай, фізічнай і духоўнай. Розным тыпам смерці ад­павядаюць розныя танаталагічныя хранатопы. Суадносіны часу-прасторы дазваляюць адлю­страваць комплекс анталагічных, аксіалагічных, этычных і рэлігійных бакоў танаталагічнай праблематыкі.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

167, 2018

Pages from 603 to 613

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout