Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

  1. Lenka Ptak ORCiD: 0000-0002-9691-3298

Abstract

 

Loanwords with -ing formation in the Czech language

The text deals with problem of the new lexical borrowings used in the Czech language. We concentrate on neologisms, which are of great importance for rise and development of concurrence.
Certain types of concurrence based upon suffixal process applied at the formation of new words are analyzed. The paper presents and examines -ing formations used in Czech language (dabing // dabování, jogging // joggování, lobbing // lobbování).

 

Přejatá substantiva na -ing v  současné češtině

V  příspěvku jsme se zaměřili na anglicismy s příponou -ing (adaptovanou v češtině v podobě -ink), které jsou do češtiny přejímané v původních gerundiálních či participiálních tvarech. Soustřeďujeme se na tvoření domácích potějšků přejímek na -ing. Substantiva slovesná zakončená na -(ová)ní se hojně v současné době odvozují od sloves vzniklých z cizích základů a tvoří tak největší počet domácích protějšků přejímek na -ing. Vznikají tak dvojice synonym jako dabing // dabování, jogging // joggování, lobbing // lobbování.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

166, 2018

Pages from 177 to 184

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout