Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси- вна практика

  1. Анатолій Загнітко ORCiD: 000-0001-7398-6091

Abstract

Lingual and social portraying of personality. Epistolary discursive practice

The notion of discursive practice was characterized, the main features of the epistolary-dis­cursive practice with consistent outlining of the ethical and cultural, linguistic and playing, creative and qualifying, existential, and descriptive and spatial communicative tactics as principal in letters of Yuriy Sheveliov to Oleksa Izarskyi were determined. The most common displays each of the de­termined tactics of epistolary-discursive practice of Yuriy Sheveliov with tracing of their synthesis were identified. The regularities of lingual and social portraying with diagnosing of internal and external factors significance were revealed.


Лингвистистично-друштвено портретисање личности: епистоларно-дискурсивна практика

У овом чланку је окарактерисан појам дискурсивне практике и назначена су основна обе лежја епистоларно-дискурсивне практике са узастопним описом етичко-културне, језичко-лудичке, стваралачко-квалификативне, егзистенлцијалне и просторно-описне комуникативне тактике као кључних у писмима Јурија Шевељова Олексу Изарском. Утврђени су најтипич­нији изрази сваке од наведених тактика епистоларно-дискурсивне практике Јурија Шевељова пропраћене њиховом синтезом. Откривена је природа лингвистично-друштвеног портрети­сања са дијагностиковањем значаја унутрашњих и спољашњих фактора.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 451 do 459

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy