Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

  1. Gabriela Wilk

Abstract

Specificity of Polish and Russian cycling lexicon (word formation and semantic aspects)

The paper is devoted to the analysis of Polish and Russian lexicon related to cycling. It indi­cates in both languages the most productive ways of word formation processes of jargon and profes­sionalisms associated with various disciplines of cycling. They include univerbation, suffixation and semantic derivation.

Specyfika polskiej i rosyjskiej leksyki rowerowej (aspekt słowotwórczy i semantyczny)

Artykuł został poświęcony analizie polskiego i rosyjskiego słownictwa z zakresu kolarstwa. Wskazano w nim najbardziej produktywne w obu językach sposoby tworzenia żargonizmów i pro­fesjonalizmów związanych z różnymi dyscyplinami kolarstwa. Można do nich zaliczyć uniwerbiza­cję, sufiksację oraz derywację semantyczną.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 441 do 449

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy