Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик

  1. Marjan Markovikj

Abstract

Semantic derivation of the protoslavic verbal root *met‑in Macedonian language

The subject of analysis in this paper is protoslavic verbal root *met‑which formal and se­mantic development can be traced from a very old period. The research is based on anthropocen­tric-spatial language theory which helps to analyze how the meaning embedded in some verbal roots representing basic human positions and movements can transfer and rise through evolution of the conceptualization (of the material and mental world). The author analyzes the derivativesof the pro­toslavic verbal root *met‑with embedded semantic components (move in all directions, throw…) and how the formal verbal and nominal derivatives carry this semantic information through langu­age evolution.

Semantyczne pochodzenie protosłowiańskiego rdzenia werbalnego *met‑w języku macedońskim

Przedmiotem analizy jest protosłowiański rdzeń werbalny *met‑, którego formalny i semanty­czny rozwija się od dawien dawna. Badania opierają się na teorii antropocentryczno-przestrzennej, która pomaga dociec, w jaki sposób, osadzone w niektórych werbalnych korzeniach znaczenie, reprezentuje podstawowe ludzkie stany oraz konceptualizuje świat materialny i umysłowy. Autor analizuje pochodne protosłowiańskiego korzenia werbalnego *met‑wraz z wbudowanymi kompo­nentami semantycznymi (ruch we wszystkich kierunkach, czasownik „rzucać”…) oraz sprawdza, jak formalne słowne i nominalne pochodne instrumenty przenoszą tę semantyczną informację po­przez ewolucję językową.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

165, 2017

Strony od 267 do 276

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy