Motivy stáří a smrti v pozdním díle Violy Fischerové

  1. Igor Fic ORCiD: 0000-0002-5913-1983igor.fic@upol.cz

Abstract

 

Motives of old age and death in the later worksby Viola Fischerová

Old age is strictly connected with death. Death is not only the goal of human life. Death, as well as life, is its anthropological constant. This is essential for poetry of Viola Fischerová in its entirety, especially for last three collections Předkonec, Písečné dítě, and Domek na vinici. In Fischerováʼs poetry, old age is synonymous with death. In his shadow life is revealed as fate. For most artistic representations of life, death is depicted as transience of the moment, in the form of memories stored in the memory. Deceased friends and loved ones are called out of memory in Fischerováʼs poetry to objectify her own old age and death that is aproaching.

Motywy starości i śmierci w późnej twórczości Violi Fischerovej

Starość bezwarunkowo łączy się ze śmiercią, która nie jest jednak celem ludzkiego życia; śmierć, podobnie jak życie, jest jego stałą antropologiczną. I to właśnie stanowi podstawę poezji Violi Fischerovej w całej rozciągłości jej dzieła poetyckiego, przede wszystkim zaś trzech ostatnich tomików zatytułowanych: Předkonec, Písečné dítě oraz Domek na vinici. Starość jest w ujęciu Fischerovej synonimem śmierci. W jej cieniu życie objawia się jako los. Za większością artystycznych ujęć śmierć stoi w postaci gwałtowności chwili, w postaci wspomnienia zapisanego w pamięci. Poezja Fischerovej wywołuje zpamięci zmarłych przyjaciół i bliskich, aby zobiektywizować starość i zbliżającą się śmierć.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 633 to 642

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout