Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

  1. Dorota Żygadło-Czopnik ORCiD: 0000-0002-3255-5217zydlo1@wp.pl

Abstract

 

Old age: socio-cultural (anti-)phenomenonin the literary works of Jiřina Šiklová

Jiřina Šiklová is a Czech sociologist and writer. She published under different names, mainly abroad. In the times of the former regime she was persecuted and imprisoned. She wrote anumber of bestselling books: Deník staré paní (2003), Dopisy vnučce (2007), Matky po e-mailu (2009), Stoupenci proměn (2012), Vyhoštěná smrt (2013). Books of this Czech writer haven’t been translated yet into Polish. From the perspective of an old woman she presents old age as a specific moment in human life. Šiklová writes akind of adiary in which she speaks about the current situation brought to her by life. In her books, the writer solves problems between grandparents and grandchildren as well as the issues of asixty year old woman taking care of her octogenarian mother. Šiklová provides an independent reaction to the problems of aging society. She teaches her readers to accept old age, not only as loss of strength, but as atime belonging to the fullness of human life. At the same time in avery business like manner and with no sentiment she offers a number of steps that can help in old age.

Stáří — sociálnĕ-kulturní (anti)fenoménv literární tvorbĕ Jiřiny Šiklové


Jiřina Šiklová je česká socioložka apublicistka. Publikovala pod různými jmény, především v zahraničí. Za minulého režimu byla pronásledovaná avězněná. Napsala nĕkolik literárních bestsellerů: Deník staré paní (2003), Dopisy vnučce (2007), Matky po e-mailu (2009), Stoupenci proměn (2012), Vyhoštěná smrt (2013). Knihy české spisovatelky ještĕ nebyly přeložené do polštiny. Z pohledu staré ženy popisuje stáří jako specifický moment v životĕ človĕka. Šiklová píše svého druhu deník, ve kterém hovoří oaktuálních situacích, které jí život přináší. Spisovatelka v knihách řeší problémy mezi prarodiči avnoučaty nebo starosti šedesátileté ženy, která se musí postarat o svoji osmdesátiletou matku. Šiklová představuje svébytnou reakci na problém stárnutí populace. Učí čtenáře přijímat stáří nikoli jako pouhý úbytek sil, ale jako období náležející k plnosti lidského života. Zároveň přitom zcela věcně anesentimentálně upozorňuje na řadu kroků, které mohou stáří usnadnit.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 611 to 622

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout