Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Obraz stáří v moralitách raného novověku

  1. Jana Kolářová ORCiD: 0000-0002-7850-5020

Abstract

The representation of age in the moralising books of early modern period

The study focuses on some literary representations of old age and old people in selected works of the early modern period. Those are moralising books written in the years before the Battle of White Mountain (published at the turn of the 17th century), namely Třinácte tabulí věku lidského (The Thirteen Images of Human Life, 1601) by Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Věk člověka (The Age of Human, 1604) by Tobiáš Mouřenín from Litomyšl, Theatrum Mundi Minoris (1605) by Nathanael Vodňanský from Uračov, and Kniha o starosti aneb věku sešlém a šedivém (The Book of Misery or the Wretched and Dull Age, 1610) by Havel Žalanský Phaetön.

Obraz starości w moralitetach okresu wczesnonowożytnego

Artykuł koncentruje się na niektórych literackich aspektach tematu związanego ze starością i starymi ludźmi w wybranych utworach wczesnego okresu nowożytnego. Chodzi o moralizatorskie spisy zokresu przedbiałogórskiego (wydane na przełomie XVI i XVII wieku), mianowicie o Třinácte tabulí věku lidského (1601) Bartosza Paprockiego, Věk člověka (1604) Tobiasza Mouřenína z Litomyśla, Theatrum mundi minoris (1605) Nathanaela Vodňanskiego zUračova i Knihu o starosti aneb věku sešlém a šedivém (1610) Havla Žalanskiego Phaëtona.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Strony od 439 do 447

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy