К вопросу о типологии образов героинь „в возрасте” в современной „женской прозе”

  1. Ludmiła Szewczenko ORCiD: 0000-0003-3939-2438ludaliter@mail.ru

Abstract

 

On the typology of ‘‘elderly female” charactersin the modern ‘‘women’s prose”

The article analyzes the works of M. Metlitskaya, M. Paley, O. Slavnikova, T. Tolstaya, M. Traub, G. Scherbakova, L. Ulitskaya and other authors of modern “women’s prose” regarding the peculiarities of depicting age- anad society-defined behavioral stereotypes, social roles, finding feminine feelings of elderly women, as well as makes an attempt to categorize these images.


Zagadnienie typologii obrazów bohaterek „kobiet w wieku dojrzałym” we współczesnej rosyjskiej prozie kobiecej


W artykule obiektem badań były utwory takich współczesnych pisarek rosyjskich, jak: M. Mietlickaja, M. Palej, O. Sławnikowa, T. Tołstaja, M. Traub, G. Szczerbakowa, L. Ulickaja i in. W szczególności przeanalizowana została specyfika przedstawienia stereotypów zachowań (zależnych od wieku i miejsca w społeczeństwie), ról społecznych, ujawnienia nastrojów kobiecych oraz uczuć bohaterek. Podjęta została próba typologizacji obrazów „kobiet w wieku dojrzałym”.

 

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

163, 2016

Pages from 277 to 288

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout