Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

  1. Oleh Beley ORCiD: 0000-0003-3762-5111oleh.beley@uwr.edu.pl

Abstract

The role of Ukrainian sacronyms in the national onymic system

The article is devoted to the role of Ukrainian sacronyms in the national onymic system of Ukrainian language. The author proved that the possibility of a thorough analysis of Ukrainian sacronyms appeared only after the fall of the atheistic Soviet Union. The author divides Ukrainian sacronyms into the most representative groups.

Miejsce ukraińskich sakronimów w narodowym systemie nazw własnych


Artykuł przedstawia zagadnienie związane z funkcjonowaniem sakronimów w płaszczyźnie współczesnego systemu proprialnego języka ukraińskiego. Autor również przytacza krótki przegląd czynników natury pozajęzykowej i między innymi podkreśla, iż podobne zagadnienie onomastyczne w językoznawstwie ukraińskim zostaje poruszone dopiero w okresie po rozpadzie ateistycznego ZSRR. Na podstawie współczesnych ukraińskich sakronimów autor wyodrębnia oraz szczegółowo opisuje najbardziej reprezentatywne grupy onimiczne.

 


Pobierz artykuł

Ten artykuł

Slavica Wratislaviensia

162, 2016

Strony od 81 do 90

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy