Kарикатура: объект, его чувственное восприятие и художественное воплощение (на материале романа Ивана Гончарова Обрыв)

  1. Marija Łoskutnikowa

Abstract

Caricature: object, its sensual perception and art embodiment (based on the novel of Ivan Goncharov The Precipice)

The article shows the understanding by Ivan Goncharov of caricature in literature. In his novel The Precipice the writer created two images, directly marking them as caricatures. The comic effect in creation of images of Polina Kritsky and Akim Openkin is formed by means of using several tools of embodying: the portrait details of static and dynamic character, the speech characteristic and the estimations of the heroine (hero) by the storyteller and other characters. The caricature features are attached to comic effect by consecutive exaggeration of the features peculiar to certain type of a person.

 

Kаrykatura: оbiekt, jego uczuciowy odbiór i literacka personifikacja (na podstawie powieści Iwana Gonczarowa Urwisko)

W artykule zostało omówione pojmowanie przez Iwana Gonczarowa karykatury jako obrazu literackiego. W powieści Urwisko pisarz stworzył dwa portrety, bezpośrednio markując je w formie karykatury. W obrazach Poliny Kryckiej i Akima Opionkina efekt komiczny Gonczarow osiągnął dzięki wykorzystaniu takich środków, jak: detale portretu o charakterze statycznym idynamicznym, charakterystyka języka postaci oraz ocena bohaterów przez narratora i inne osoby występujące w powieści. Specyfika karykatury, wywołująca efekt komiczny, uwidacznia się poprzez konsekwentne wyolbrzymianie cech, przypisanych określonemu typowi osobowości.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

158, 2014

Pages from 93 to 101

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout