Слово и предложение в становлении стиля Набокова

  1. Мая Шимонюк

Abstract

Wyraz i zdanie w stylu Nabokowa

W artykule poddano analizie stylistycznej trzy utwory Nabokowa napisane po rosyjsku i połączone ideą tzw. metapowieści o niepowtarzalnym raju dzieciństwa oraz utraconej ojczyźnie. Autorka podkreśla przede wszystkim charakter normatywny większości chwytów stylistycznych użytych w tekście. Na podstawie leksemów współczesnego rosyjskiego języka literackiego autor implikowany tworzy bogatą siatkę różnorodnych metafor, poetyzując tekst. Wprowadza personifikację mnóstwa szczegółów, tworząc drugie tło epizodów. W składni preferuje konstrukcje parataktyczne, wprowadzając do tekstu narracji repliki dialogowe, często w postaci wtrąceń nawiasowych. Nie unika ironii i satyry.

Download article

This article

Slavica Wratislaviensia

150, 2009

Pages from 265 to 274

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout