Recenzowanie

Recenzenci w 2017 r.

Andriej Babanow – Санкт-Петербургский государственный университет, Rosja

Bogusław Bakuła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Magdalena Błaszak – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Tadeusz Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański, Polska

Magdalena Bogusławska – Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Bolek – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska

Artur Bracki – Uniwersytet Gdański, Polska

Jolanta Brzykcy – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Anna Car – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Mária Čižmarová – Prešovská univerzita, Preszów, Słowacja

Maria Cymborska-Leboda - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Maciej Czerwiński - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Katarzyna Dembska – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Piotr Fast – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Marcin Filipowicz – Uniwersytet Warszawski, Polska, Univerzita Hradec Králové, Czechy

Jerzy Kaliszan - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Irena Kamińska-Szmaj – Uniwersytet Wrocławski, Polska

Halina Korbicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Krzysztof Kusal – Uniwersytet Wrocławski, Polska

Władimir Miakiszew – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Mirosława Michalska-Suchanek – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Olga A. Meshcheryakova – Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Jelec, Rosja

Maria Mocarz-Kleindienst – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Raisa Mowczan - Відділ української літератури ХХ ст. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Kijów, Ukraina

Ihor Nabytowycz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Diana Oboleńska - Uniwersytet Gdański, Polska

Gabriela Olchová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca. Słowacja

Bartosz Osiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Ivo Pospišil - Masarykova Univerzita, Brno, Czechy

Janko Ramač – Univerzitet u Novom Sadu, Nowy Sad, Serbia

Mariya Romaniuk - Ужгородський національний університет, Ukraina.

Oleg Rumyantstsev – Università degli Studi di Macerata, Włochy

Monika Rzeczycka – Uniwersytet Gdański, Polska

Andrzej Sitarski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Danuta Sosnowska - Uniwersytet Warszawski, Polska

Julia Sułkowska-Mazurkiewicz – Uniwersytet Łódzki, Polska

Elżbieta Szczepańska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Ludmiła Szewczenko - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska

Ałła Tatarenko - Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina

Liudmyla Vasylyeva – Львівський національний університет імені Івана Франка, Lwów, Ukraina

Harry Walter – Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Niemcy

Jadwiga Waniakowa - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Halina Waszkielewicz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Anatolij Zahnitko - Донецький національний університет, Winnica, Ukraina

 

 

Recenzenci w latach 2015-2016: pobierz.

Recenzenci do roku 2014: pobierz.

 

Procedura recenzowania


1. Po wpłynięciu artykułu redaktor naukowy danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku, a następnie sprawdza, czy artykuł spełnia kryteria kwalifikowania tekstu do publikacji. Kryteria te opublikowane są na stronie internetowej czasopisma (http://swr.wuwr.pl) w zakładce „Dla autorów".

2. Teksty po wstępnym zaopiniowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą procedurę recenzowania.

3. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma w porozumieniu z redaktorem naczelnym i po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.

4. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu. Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.

5. W przypadku tekstu w języku obcym przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w jednostce naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora tekstu.

6. Procedura recenzowania jest anonimowa. Autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości (double-blind review process).

7. Redaktor naukowy danego numeru czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz ustala termin sporządzenia przez nich recenzji.

8. Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego na stronie internetowej czasopisma formularza i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu.

9. Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych, lecz jedynie sugerują dokonanie niewielkich zmian o charakterze redakcyjnym, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do druku.

10. Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne, redaktor naukowy danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.

11. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.

12. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje Komitet Redakcyjny czasopisma po analizie obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną i ostatecznej wersji artykułu.

13. Po zakończeniu procedury recenzowania redaktor naukowy danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu (w tym drugim przypadku nie przekazuje się uzasadnienia).

14. Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.

15. Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.

 

Formularz recenzji: pobierz.

 

 

Порядок рецензирования рукописей в журнале "Slavica Wratislaviensia"

 

1. После поступления рукописи научный редактор текущего номера журнала подтверждает ее получение, однако это не означает, что рукопись принята к публикации. Далее научный редактор проверяет соответствие текста основным требованиям к публикациям, которые размещены на сайте журнала (www.slavica.uni.wroc.pl).

2. Рукописи проходят процедуру рецензирования после предварительного одобрения редакционной коллегией.

3. После консультации с профильным и языковым редакторами журнала научный редактор текущего номера совместно с главным редактором утверждают перечень рецензентов из списка, размещенного на сайте журнала.

4. Для оценки каждой рукописи привлекаются два независимых рецензента, работающих вне научной организации, представляемой автором статьи. Авторы статей, опубликованных в текущем номере журнала, не привлекаются в качестве рецензентов.

5. Тексты на иностранных языках рецензируются как минимум одним рецензентом, представляющим научную организацию страны, гражданином которой автор статьи не является.

6. Процедура рецензирования является конфиденциальной и производится методом двойного "слепого" рецензирования (double-blind review process), которая заключается в том, что рецензент не знает имени автора, а автор не знает имен рецензентов.

7. Научный редактор текущего номера журнала высылает тексты рецензентам и устанавливает сроки предоставления ими рецензии.

8. Рецензия составляется в письменной форме согласно образцу, размещенному на сайте, и должна содержать однозначное положительное или негативное заключение о допуске статьи к публикации.

9. Если рецензент не требует от автора внести фактические исправления, а только произвести редакторскую правку, научный редактор текущего номера журнала ставит статью в очередь на публикацию.

10. В случае, если рецензия содержит критические замечания, научный редактор текущего номера журнала передает соответствующую информацию автору, и тот вносит исправления. Если автор не согласен с замечаниями рецензента, то он обязан предоставить ответ на рецензию в письменной форме.

11. К публикации допускаются статьи, которые получили две положительные рецензии.

12. В случае одной положительной и одной негативной рецензий окончательное решение о допуске статьи к публикации принимает редакционный комитет журнала после анализа обеих рецензий, ответа автора на негативную рецензию и окончательной версии статьи.

13. После завершения процедуры рецензирования научный редактор текущего номера журнала оповещает авторов текстов о принятии или отклонении статьи (причины отклонения не разъясняются).

14. Надзор за соблюдением требований процедуры рецензирования осуществляет главный редактор журнала.

15. Полученные рецензии хранятся у ответственного секретаря журнала в качестве конфиденциальных документов.

 

формуляр рецензии: скачать.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy