Recenzowanie

 

 

Recenzenci nr 166/2018 i 167/2018

 1. Anna Bednarczyk - Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

 2. Natalia Bliszcz - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś

 3. Olga Bogdanowa - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

 4. Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański, Polska

 5. Magdalena Bogusławska – Uniwersytet Warszawski, Polska

 6. Jolanta Brzykcy – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

 7. Anna Car - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 8. Maria Cymborska-Leboda - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

 9. Josef Dohnal - Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy

 10. Piotr Fast - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 11. Marcin Filipowicz – Uniwersytet w Hradec Králové, Czechy

 12. Jerzy Kaliszan - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 13. Julia Kaskina - Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Federacja Rosyjska

 14. Tadeusz Klimowicz - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 15. Ewa Komisaruk - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 16. Józef Kufel - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 17. Krzysztof Kusal - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska

 18. Maria Łoskutnikowa - Miejski Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, Federacja Rosyjska

 19. Izabella Malej - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 20. Galina Michajłowa - Uniwersytet Wileński, Litwa

 21. Maria Mocarz-Kleindienst – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska

 22. Iwona Ndiaje - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

 23. Galina Nefagina - Akademia Pomorska, Słupsk, Polska

 24. Diana Oboleńska - Uniwersytet Gdański, Polska

 25. Olga Oktiabrskaja - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Moskwa, Federacja Rosyjska

 26. Wawrzyniec Popiel-Machnicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 27. Michał Sarnowski - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 28. Milica Jakóbiec-Semkowowa - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 29. Monika Sidor - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

 30. Andrzej Sitarski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 31. Jelena Skarłygina - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Moskwa, Federacja Rosyjska

 32. Danuta Sosnowska - Uniwersytet Warszawski, Polska

 33. Wasilina Stiepanowa - Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krasnojarsku, Federacja Rosyjska

 34. Wasilij Szczukin - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 35. Jekatierina Szewczugowa - Syberyjski Uniwersytet Federalny, Krasnojarsk, Federacja Rosyjska

 36. Ałła Tatarenko – Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

 37. Swietlana Titarenko - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

 38. Jadwiga Waniakowa - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 39. Elina Wasiljewa - Uniwersytet Dyneburski, Dyneburg, Łotwa

 40. Inna Wasiljewa - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Moskwa, Federacja Rosyjska

 41. Halina Waszkielewicz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 42. Joanna Wojnicka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 43. Alicja Wołodźko-Butkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Polska

 44. Włodzimierz Wysoczański - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 45. Wiktoria Zacharowa - Uniwersytet Państwowy w Niżnym Nowogrodzie, Federacja Rosyjska

 46. Iirna Zajarnaja - Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina

 47. Richard Změlík - Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

 

 

 

Recenzenci w roku 2017: pobierz.

Recenzenci w latach 2015-2016: pobierz.

Recenzenci do roku 2014: pobierz.

 

Procedura recenzowania


 

Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Redaktor Naukowy numeru przesyła teksty do oceny dwóm Recenzentom.

3. Redakcja wybiera Recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji Redaktora Tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z Recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia Autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: Recenzenci i Autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o Recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez Autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź Autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu Recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię Superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź Recenzentów poprawek, od których realizacji przez Autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę recenzentów Redakcja publikuje raz w roku na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Formularz recenzji: pobierz (dostęny również niżej).

 

 

 

 

 

 

„Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

e-mail: slavica@uni.wroc.pl

 

Recenzja

tekstu naukowego o numerze redakcyjnym ……………………………… pod tytułem ………

………………………………………………………………………………………………….

o objętości ………, zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” pod red. …………………………………………………………………… .

Prosimy o zakreślenie wybranej oceny.

 

 1. Oryginalność, nowatorstwo podjętego tematu

- artykuł w pełni oryginalny i nowatorski

- artykuł w znacznym stopniu oryginalny i nowatorski

- artykuł oryginalny i nowatorski w stopniu zadowalającym

- artykuł powiela stan badań

 1. Adekwatność zastosowanej metodologii do podjętego tematu

- metodologia w pełni adekwatna

- metodologia adekwatna w stopniu zadowalającym

- metodologia adekwatna w nikłym stopniu

- metodologia nieadekwatna

 1. Argumentacja i wnioskowanie

- całkowicie przekonujące

- w części przekonujące

- przekonujące w nikłym stopniu

- nieprzekonujące

 1. Wybór literatury podmiotu i przedmiotu

- wzorowy

- zadowalający

- wymaga uzupełnienia

- niezadowalający

 1. Walory stylistyczne tekstu, język

- klarowny i jasny

- wymaga kilku poprawek

- wymaga poprawek

- niezadowalający

 1. Przypisy i bibliografia

- sporządzone są zgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

- zawierają usterki

- sporządzone są niezgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

 1. Streszczenie

- jasne i szczegółowe, zawierające określenie celu, metodologii, wniosków

- wystarczająco przejrzyste, zawierające najważniejsze informacje o tekście

- powierzchowne, bez podstawowych informacji o tekście

 1. Realizacja celu naukowego i ranga naukowa artykułu:

- bardzo wysoka

- wysoka

- średnia

- niska

- bez rangi naukowej

 1. Sugerowane poprawki i korekty oraz dodatkowe uwagi dla autora proszę zamieścić na oddzielnej kartce, a te związane bezpośrednio z tekstem nanosić na tekst.

Konkluzja*

1. Polecam do druku bez zastrzeżeń

2. Polecam do druku po poprawkach

3. Sugeruję publikację w innym czasopiśmie

4. NIE POLECAM DO DRUKU

 

* Właściwe podkreślić

 

Miejsce na uwagi dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (do wiadomości Redakcji) ………………………………………………

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout