Slavica Wratislaviensia, 170, 2019, ss.224

Strony redakcyjne i spis treści

„Мы, русские, вообще не умеем писать романов…”: к вопросу о национальной специфике жанра

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.1

Abstract

Russian classic novel, European novel, plot of salvation, Don Quixote, Divine Comedy, Faust, rosyjska powieść klasyczna, powieść europejska, fabuła zbawienia, Don Kichot, Boska komedia

Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.2

Abstract

Alexander Blok, Viktor Vasnetsov, birds of paradise, mythical symbolism, place of man in the world, Александр Блок, Виктор Васнецов, райские птицы, мифический сим- волизм, место человека в мире

Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.3

Abstract

siege of Sarajevo, death, war diary, girl’s diary, осада Сараева, смерть, военный дневник, дневник девушки

„Piękno prawdziwości czasu”, czyli literackie rozważania nad historią w utworze Jewgienija Wodołazkina "Sołowjow i Łarionow"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.4

Abstract

history, truth, historiography as literature, experience, история, правда, историография как литература, опыт

Obraz Ukraińców w powieści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.5

Abstract

Eugene Vodolazkin, national stereotypes, Ukrainians, Ukrainian national identity, Евгений Водолазкин, национальные стереотипы, украинцы, украин- ская национальная идентичность

O pewnych procesach frazeologizacji z perspektywy modelu składni semantycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.6

Abstract

semantics, syntax, phraseology, lexicography, Bulgarian, Polish, семантика, синтаксис, фразеология, лексикография, болгарский язык, польский язык

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako źródło badań nad ekwiwalencją polskich i ukraińskich terminów gramatycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.7

Abstract

bibliographic database, interlanguage equivalence, iSybislaw, keyword, linguistic terminology, библиографическая база данных, ключевое слово, лингвистическая терминология, межъязыковая эквивалентность

Рівні об’єктивної граматики: іменникова морфологія інакшості в дискурсивних практиках

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.8

Abstract

objective grammar, morphology, discourse practice, paradigmatic motivation, morphological form, объективная грамматика, морфология, дискурсивная практика, парадигматическая мотивированность, парадигматическая немотивированность, морфологическая форма

„Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.9

Abstract

linguistic picture, widow, widower, mother, re-marriage, językowy obraz, wdowa, wdowiec, matka, ponowne małżeństwo

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie "Kazań pokutnych" Samuela Ludwika Zasadiusa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.10

Abstract

Cieszyn area, the regional variant of Polish language in Cieszyn area, Samuel Ludwik Zasadius, "Kazania pokutne", Těšínsko, regionální varianta polského jazyka na Těšínsku

Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.11

Abstract

urban dialect, language of a city, lexical borrowings, lingual contacts, urban dialects dictionaries, городской диалект, язык города, заимствования, языковые контакты, словари городских диалектов

Polisemija sufiksa -ač i -aš u hrvatskom jeziku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.12

Abstract

polysemy of suffixes, word formation in Croatian, suffixation, suffix -ač, suffix -aš, polisemia sufiksu, chorwackie słowotwórstwo, sufiksacja, sufiks -ač, sufiks -aš

Onomastyczny spacer ścieżkami belgradzkiego ogrodu zoologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.13

Abstract

urban names, zoo, Belgrad, gradski nazivi, zoološki vrt, Beograd

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.14

Abstract

glottodidactics, theatre, screenplay, telenovela, melodrama, glotodydaktyka, teatr, scenariusz, telenowela, trywialny gatunek Slavica

Reviews

Libor Martinek, "Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky", Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 234

Irena Bogoczová, "Polszczyzna za Olzą", Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, ss. 149

Bibliography

„Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 127–143 (2004–2007)

Noty o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout