Slavica Wratislaviensia, 171, 2020, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Диалектное слово: новые направления в его исследовании

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.1

Abstract

диалектология, лингвистическая география, Лексический атлас русских народных говоров, linguistic geography, Lexical Atlas of the Russian Dialects

Fascination as a communication category on the Internet (with reference to the Russian portal Rambler.ru)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.2

Abstract

mass-media, journalistic style, mass communication, attractiveness, selection of semantic information, media masowe, komunikacja masowa, styl dziennikarski, atrakcyjność, selekcja informacji semantycznej

W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.3

Abstract

connotation, translation, dysphemism, euphemism, orthophemism, коннотация, перевод, дисфемизм, ортофемизм, эвфемизм

Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza (na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.4

Abstract

translation, competence, translator’s knowledge, crime novels, перевод, компетенция, переводческие знания, детективные романы

Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.5

Abstract

audiovisual translation, polysemiotics, intertextuality, translation strategy, transformation, przekład audiowizualny, polisemiotyczność, intertekstualność, strategia tłumaczeniowa, transformacja

Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.6

Abstract

fruit, berry, mushroom, vegetable, Russian, Polish, phraseology, metaphor, фрукт, ягода, гриб, овощ, русский язык, польский язык, фразеология, метафора

Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.7

Abstract

Ukrainian language, mycological terminology, creation of terms, loanwords, Greek and Latin, українська мова, мікологічна лексика, термінотворення, запозичення, грецька і латинська мови

O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.8

Abstract

urban dialect, language in the city, differentiation of national language, городской диалект, язык города, дифференциация национального языка

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.9

Abstract

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.10

Abstract

linguistic communication, speaker, listener, языковая коммуникация, говорящий, слушающий

Двојната определеност во македонскиот јазик

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.11

Abstract

definiteness, Macedonian language, hyper determination, article, pronouns, określoność, język macedoński, hyper determinacja, rodzajnik, zaimki

Przymiotniki odrzeczownikowe w powieści Živko Čingo "Големата вода" i jej przekładzie na język polski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.12

Abstract

adjectives, desubstantive adjectives, derivation, comparative grammar, contrastive grammar, имя прилагательное, словообразование, деривация, сравнительная грамматика

Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти (врз македонскиот материјал од ОЛА)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.13

Abstract

ʻtadpoleʼ (ʻpolnoglavecʼ), Macedonian dialects, OLA, motivation, „kijanka” (polnoglavec), macedońskie dialekty, OLA, motywacja

Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.14

Abstract

concept, love, paremiological units, somatism, pojęcie, miłość, jednostki paremiczne, somatyzm

Noty o Autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout