Slavica Wratislaviensia, 170, 2019, ss.224

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

„Мы, русские, вообще не умеем писать романов…”: к вопросу о национальной специфике жанра

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.1

AbstractDownload articleDownload article

Russian classic novel, European novel, plot of salvation, Don Quixote, Divine Comedy, Faust, rosyjska powieść klasyczna, powieść europejska, fabuła zbawienia, Don Kichot, Boska komedia

Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.2

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Blok, Viktor Vasnetsov, birds of paradise, mythical symbolism, place of man in the world, Александр Блок, Виктор Васнецов, райские птицы, мифический сим- волизм, место человека в мире

Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.3

AbstractDownload articleDownload article

siege of Sarajevo, death, war diary, girl’s diary, осада Сараева, смерть, военный дневник, дневник девушки

„Piękno prawdziwości czasu”, czyli literackie rozważania nad historią w utworze Jewgienija Wodołazkina "Sołowjow i Łarionow"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.4

AbstractDownload articleDownload article

history, truth, historiography as literature, experience, история, правда, историография как литература, опыт

Obraz Ukraińców w powieści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.5

AbstractDownload articleDownload article

Eugene Vodolazkin, national stereotypes, Ukrainians, Ukrainian national identity, Евгений Водолазкин, национальные стереотипы, украинцы, украин- ская национальная идентичность

O pewnych procesach frazeologizacji z perspektywy modelu składni semantycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.6

AbstractDownload articleDownload article

semantics, syntax, phraseology, lexicography, Bulgarian, Polish, семантика, синтаксис, фразеология, лексикография, болгарский язык, польский язык

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako źródło badań nad ekwiwalencją polskich i ukraińskich terminów gramatycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.7

AbstractDownload articleDownload article

bibliographic database, interlanguage equivalence, iSybislaw, keyword, linguistic terminology, библиографическая база данных, ключевое слово, лингвистическая терминология, межъязыковая эквивалентность

Рівні об’єктивної граматики: іменникова морфологія інакшості в дискурсивних практиках

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.8

AbstractDownload articleDownload article

objective grammar, morphology, discourse practice, paradigmatic motivation, morphological form, объективная грамматика, морфология, дискурсивная практика, парадигматическая мотивированность, парадигматическая немотивированность, морфологическая форма

„Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.9

AbstractDownload articleDownload article

linguistic picture, widow, widower, mother, re-marriage, językowy obraz, wdowa, wdowiec, matka, ponowne małżeństwo

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie "Kazań pokutnych" Samuela Ludwika Zasadiusa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.10

AbstractDownload articleDownload article

Cieszyn area, the regional variant of Polish language in Cieszyn area, Samuel Ludwik Zasadius, "Kazania pokutne", Těšínsko, regionální varianta polského jazyka na Těšínsku

Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.11

AbstractDownload articleDownload article

urban dialect, language of a city, lexical borrowings, lingual contacts, urban dialects dictionaries, городской диалект, язык города, заимствования, языковые контакты, словари городских диалектов

Polisemija sufiksa -ač i -aš u hrvatskom jeziku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.12

AbstractDownload articleDownload article

polysemy of suffixes, word formation in Croatian, suffixation, suffix -ač, suffix -aš, polisemia sufiksu, chorwackie słowotwórstwo, sufiksacja, sufiks -ač, sufiks -aš

Onomastyczny spacer ścieżkami belgradzkiego ogrodu zoologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.13

AbstractDownload articleDownload article

urban names, zoo, Belgrad, gradski nazivi, zoološki vrt, Beograd

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.14

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, theatre, screenplay, telenovela, melodrama, glotodydaktyka, teatr, scenariusz, telenowela, trywialny gatunek Slavica

Reviews

Libor Martinek, "Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky", Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 234

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.15

Download articleDownload article

Irena Bogoczová, "Polszczyzna za Olzą", Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, ss. 149

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.16

Download articleDownload article

Bibliography

„Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 127–143 (2004–2007)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.17

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout