Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, ss.196

Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаи- модействий

AbstractDownload articleDownload article

Maxim Tank, Belarusian literature, Belarusian poetry

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків

AbstractDownload articleDownload article

decadence, decadent hero, modernism, Ukrainian fin de siècle novel, sexuality, aestheticism, Ahatanhel Kryms’kyi, Mykhailo Yatskiv

Специфика и особенности русских эротических загадок

AbstractDownload articleDownload article

erotic riddles, Russian folklore, erotic context

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia

AbstractDownload articleDownload article

recepcija, pozorišna predstava, srpska drama u Poljskoj, contemporary Serbian drama, Dušan Kovačević, Polish reception

Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści "Malvina", "Drzwi żywota" i "Krystaliczna sieć"

AbstractDownload articleDownload article

nomadism, female subject, Mirko Kovač, contemporary novel

Ile jest "Oniegina" w "Onieginie"? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina

AbstractDownload articleDownload article

libretto, adaptation, opera and literature, intertextuality, theater

Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika

AbstractDownload articleDownload article

padeži, dativ, sfera uticaja, kognitivna lingvistika, cases, dative, sphere of infl uence, cognitive linguistics

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

AbstractDownload articleDownload article

frazeologizam, komparativni frazeologizam, derivacija frazeologizama, univerbacija, phraseology, derivation, metaphor

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractDownload articleDownload article

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

Problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Czech national identity, defense of Czech language, Czech Enlightenment, linguistic nationalism, Czechness

Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

AbstractDownload articleDownload article

mandatory directive speech act, optional directive speech act

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

AbstractDownload articleDownload article

tłumaczenie adekwatne, transformacja, transpozycja, message tekstu, konceptualna struktura tekstu, adequate translation, transformation, transposition, text’s message, conceptual structure of text

Русская и польская эмоцио- нально-оценочная фразеология (опыт прагмалингвистического исследования)

AbstractDownload articleDownload article

semantics, pragmatics, emotional evaluation, Russian and Polish phraseology

Recenzja: Maria Kossakowska-Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

Download articleDownload article

Recenzja: Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009

Download articleDownload article

Recenzja: Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Download articleDownload article

Recenzja: Motywy cielesności tańca w utworach pisarzy „Młodej Muzy” w ujęciu badawczym Agnieszki Matusiak — Agnieszka Matusiak, W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout