Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.1

AbstractDownload articleDownload article

trip descriptions, Catholicism, Greek Orthodox Church, Islam, Judaism, Slavic unity, пољски путописи, католицизам, православље, ислам, јудеизам, братство Словена

Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.2

AbstractDownload articleDownload article

Bora Cosić, Dnevnik apatrida, nomadism, intercultural writer, Bora Ćosić, Dnevnik apatrida, nomadizam, interkulturni pisac

Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.3

AbstractDownload articleDownload article

Bulgaria, history, literature, national revival, Bugarska, istorija, književnost, nacionalni preporod

Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.4

AbstractDownload articleDownload article

museum, archaeological finds, Volga Bulgaria, the Rus, obsequies, the Wanderers (Peredwizhniki), academicians, gluten, monumental painting, музей, археологические находки, Булгария, русы, погребальный обряд, передвижники, академисты, глютен, монументальная живопись

Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.5

AbstractDownload articleDownload article

semantics, pragmatics, substandard, emotional evaluation, Russian lexis and phraseology, lexicography, semantyka, pragmatyka, substandard, ewaluacja emocjonalna, leksyka i  frazeologia rosyjska, leksykografia

Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.6

AbstractDownload articleDownload article

culture-specific phenomena, realia, morphology, phraseology, dictionaries, specyfika kulturowa, realia, frazema, morfologia, słowniki

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.7

AbstractDownload articleDownload article

propernames, onomastics, sacronym, religion, extralinguistic factors, nazwa własna, onomastyka, sakronim, religia, czynniki pozajęzykowe

Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.8

AbstractDownload articleDownload article

The forums and blogs about computers and IT, internet communication, Ukrainian language syntax, Інтернет-форум, блоґ, Інтернет-спілкування, синтаксис української мови

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.9

AbstractDownload articleDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.10

AbstractDownload articleDownload article

translational dictionary, bilingual dictionary, realia, untranslated lexical items, lexicographical criticism, переводной словарь, двуязычный словарь, реалии, безэквивалентная лексика, лексикографическая критика

Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.11

AbstractDownload articleDownload article

speech intonation, general (universal) and individual functions of intonation, sound-intonation means, intonation system and its elements, peculiarities of individual expression, интонация устной речи, общие (универсальные) и индивидуальные функции интонации, интонационно-звуковые средства, интонационная система и ее элементы, свойства индивидуальной экспрессии

Reviews

Recenzja: Libor Martinek, Władysław Sikora, Literature & Sciences, Opava 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.12

Download articleDownload article

Recenzja: Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.13

Download articleDownload article

Recenzja: Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k  profánnemu, Veda, Bratislava 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.14

Download articleDownload article

Recenzja: Леонид Московкин, Анатолий Щукин, История методики обучения русскому языку как иностранному, Русский язык. Курсы, Москва 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.15

Download articleDownload article

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.16

Download articleDownload article

Z żałobnej karty: Rafał Kowalczyk (1972–2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.17

Download articleDownload article

Z żałobnej karty: Slobodan Ž. Marković (1928–2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.18

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout