Slavica Wratislaviensia, 159, 2014, ss.508

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo o  Jubilacie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mój przyjaciel — Jubilat

Pobierz artykułPobierz artykuł

Okiem studenta… i  nie tylko

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Нови типове композитуми и техният правопис в  съвременните славянски езици

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pseudoanalogonimija u kajkavskom narječju

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Z dziedzictwa prasłowiańskiego w  leksyce chorwackiego dialektu kajkawskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Frazeolog a  Internet. Zarys relacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Семантические реляции в сфере русско-польских межъязыковых омонимов на  примере интернационализмов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Славянский мир на рубеже ХХ–ХХI вв. Проблемы и перспективы больших и малых языков

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum) z  początku XVIII wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Modyfikacje podmiotowe w  łemkowskich zdaniach monopredykatywnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

A note on the Balkan expressions of weather

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ze wspomnień. Początki moich studiów w  Krakowie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ли и дали во независни и во зависни прашања

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kryteria opozycji homonimicznych partykuł i  przysłówków

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Русская частица БЫ на общеславянском фоне

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Německé prvky ve slovní zásobě češtiny ve  slavistickém kontextu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990–2010)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Так і ні — не кажіть, чорне й біле — не називайте…

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Лексическая номинация и социальная структура

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O predykatorach analitycznych w  strukturze argumentu propozycjonalnego (na materiale języka bułgarskiego i  polskiego)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Semantyka czasowników momentalnej zmiany stanu a figura obserwatora

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O czekaniu słów kilka. Konstrukcje taktyczne fundowane na predykacie czekać

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nazwy pokrewieństwa i  powinowactwa w  języku czeskim i  polskim. Paradygmat słowotwórczy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O kilku nowszych bohemizmach w  polszczyźnie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Chorwacki język standardowy dla językoznawców i  niejęzykoznawców: językowa i  stylistyczna specyfika tekstów naukowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zmiany diachroniczne w składni klityk zaimków osobowych w  wybranych językach południowosłowiańskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Таксис изразен со реченици во кои ситуацијата P1 е  вметната во  ситуацијата P2 во македонскиот јазик и  нивните еквиваленти во  рускиот јазик

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przekład wobec folkloryzacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Jaka jest różnica między predykatem a  predykacją?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

О некоторых русско-польских переводных соответствиях

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dlaczego pol. bezpieczny nie znaczy ‘niebezpieczny’?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wyraz — zdanie — tekst: problem punktu widzenia w  perspektywie translatorycznej (na materiale języka rosyjskiego i  polskiego)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O nietypowym rozwoju znaczeniowym w  polszczyźnie — czasownik chędożyć

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Leksemy z  interfiksami w  języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Стався і повертав, або як вдало перекладати офіційні документи

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dwa rossica w  polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i  wykształciuchy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Meandry bałkanologii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kryteria periodyzacji rozwoju literackiej polszczyzny i  górnołużycczyzny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Słowiańskie nazwy ‘stopy’, ‘podeszwy’ oraz ‘śladu stopy’ w  świetle materiałów gwarowych i  źródeł historycznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Werby pohiba w  hornjoserbšćinje přirunajo z  rušćinu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wyrazy motywowane i  niemotywowane w  grupie leksykalnej „Ziemia. Budowa Ziemi” w  języku rosyjskim i  polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O nobilitowanych przymiotnikach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Неопределенные местоимения в русском языке — компаративный анализ с другими славянскими языками

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Структурно-позиційна і функційно-семантична типологія реченнєвої зв’язки: зіставний аспект

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy