Slavica Wratislaviensia, 150, 2009

Artykuły

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala

Pobierz artykułPobierz artykuł

Mój komentarz do bibliografii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Фразеологическая компетенция в лингвокульту- рологическом аспекте. Чешский – словацкий, чешский – польский языки

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Принципы средневековой языковой политики в регионе Slavia Latina: латынь как способ социальной дифференциации

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Вариантные формы падежей имен существительных в русском языке

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcja słownika partykuł polskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Onomastyka literacka w duńskim, niemieckim i rosyjskim przekładzie powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi"

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zasady prowadzenia dyskursu religijnego zawarte w staropolskich tekstach polemicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Obraz małżeństwa w utworach Bartłomieja Paprockiego "Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania żony" i "Stav manželský"

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное и национально-специфическое

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Способы отражения ситуации интимизации в славянских и герман- ских языках

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O pewnym typie realizacji argumentu propozycjonalnego w języku białoruskim, bułgarskim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Названия птиц в системе народных названий растений в восточнославянских и польском языках

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Пропріальні міфотеоніми як універсально-прецедентні імена в українській та російській мовах. Психолінгвістичний аспект

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Фразеологические кальки в славянских языках

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Лексика русского эротического фольклора

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu „mieć” w kontekście zdania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Метафоризация события в русской и чешской прессе

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Świat w obrazach świadomości językowej Polaków i Rosjan

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

К вопросу о реализации языкового юмора в тексте современной польской и русской рекламы

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wykładniki formalne klas rzeczowników abstrakcyjnych w językach słowiańskich i germańskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Слово и предложение в становлении стиля Набокова

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Toponimy jako środki wtórnej nominacji (na materiale frazeologizmów z komponentem onomastycznym we współczesnym języku rosyjskim i polskim)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Экономия усилий и игровое начало в Сети

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Типологія службовості-допоміжності в реченні і тексті

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Эмоциональная оценочность русской и испанской лексики и фразеологии

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy