Slavica Wratislaviensia, 150, 2009

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala

Download articleDownload article

Mój komentarz do bibliografii

Download articleDownload article

Фразеологическая компетенция в лингвокульту- рологическом аспекте. Чешский – словацкий, чешский – польский языки

AbstractDownload articleDownload article

Принципы средневековой языковой политики в регионе Slavia Latina: латынь как способ социальной дифференциации

AbstractDownload articleDownload article

Вариантные формы падежей имен существительных в русском языке

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcja słownika partykuł polskich

AbstractDownload articleDownload article

Onomastyka literacka w duńskim, niemieckim i rosyjskim przekładzie powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi"

AbstractDownload articleDownload article

Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003

AbstractDownload articleDownload article

Zasady prowadzenia dyskursu religijnego zawarte w staropolskich tekstach polemicznych

AbstractDownload articleDownload article

Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?

AbstractDownload articleDownload article

Obraz małżeństwa w utworach Bartłomieja Paprockiego "Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania żony" i "Stav manželský"

AbstractDownload articleDownload article

Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное и национально-специфическое

AbstractDownload articleDownload article

Способы отражения ситуации интимизации в славянских и герман- ских языках

AbstractDownload articleDownload article

O pewnym typie realizacji argumentu propozycjonalnego w języku białoruskim, bułgarskim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

Названия птиц в системе народных названий растений в восточнославянских и польском языках

AbstractDownload articleDownload article

Пропріальні міфотеоніми як універсально-прецедентні імена в українській та російській мовах. Психолінгвістичний аспект

AbstractDownload articleDownload article

Фразеологические кальки в славянских языках

AbstractDownload articleDownload article

Лексика русского эротического фольклора

AbstractDownload articleDownload article

Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu „mieć” w kontekście zdania

AbstractDownload articleDownload article

Метафоризация события в русской и чешской прессе

AbstractDownload articleDownload article

Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте

AbstractDownload articleDownload article

Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої

AbstractDownload articleDownload article

Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz

AbstractDownload articleDownload article

Świat w obrazach świadomości językowej Polaków i Rosjan

AbstractDownload articleDownload article

К вопросу о реализации языкового юмора в тексте современной польской и русской рекламы

AbstractDownload articleDownload article

Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim

AbstractDownload articleDownload article

Wykładniki formalne klas rzeczowników abstrakcyjnych w językach słowiańskich i germańskich

AbstractDownload articleDownload article

Слово и предложение в становлении стиля Набокова

AbstractDownload articleDownload article

Toponimy jako środki wtórnej nominacji (na materiale frazeologizmów z komponentem onomastycznym we współczesnym języku rosyjskim i polskim)

AbstractDownload articleDownload article

Экономия усилий и игровое начало в Сети

AbstractDownload articleDownload article

Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów

AbstractDownload articleDownload article

Типологія службовості-допоміжності в реченні і тексті

AbstractDownload articleDownload article

Эмоциональная оценочность русской и испанской лексики и фразеологии

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout