Slavica Wratislaviensia

 

Informacje podstawowe

Pełna nazwa czasopisma: „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Wydawca, rozpowszechnianie: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Siedziba redakcji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 53-313 Wrocław, ul. Pocztowa 9, Polska

e-mail: slavica.wr@uwr.edu.pl

Oficjalna strona WWW: swr.wuwr.pl

 

Profil i zakres tematyczny

„Slavica Wratislaviensia” publikuje:

  1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań z zakresu literatur, kultur, języków, historii i sztuki, myśli filozoficznej narodów słowiańskich oraz teksty o charakterze interdyscyplinarnym, interkulturowym, wpisujące się w kontekst słowiański.

  2. Recenzje książek slawistycznych, a także sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

 

Historia czasopisma

Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Jego twórcą i założycielem był Profesor Marian Jakóbiec. Funkcje redaktorów naczelnych pełnili następnie Profesorowie: Franciszek Sielicki, Telesfor Poźniak, Milica Jakóbiec-Semkowowa. W trakcie 50 lat swojego istnienia „Slavica Wratislaviensia” z czasopisma lokalnego, prezentującego dorobek naukowy wrocławskiej rusycystki przekształciło się w pismo otwarte dla wszystkich slawistów, reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie.

Z bibliografią zawartości archiwalnych numerów pisma można zapoznać się na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://ifs.uni.wroc.pl/czasopismo-slavica-wratislaviensia.

Obecnie co roku publikowane są co najmniej dwa numery o zmiennej objętości. Objętość większą od średniej objętości numeru mają zeszyty tematyczne, konferencyjne: „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” oraz „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”.

 

Strategia i cele czasopisma

1. Upowszechnianie wyników badań, inspirowanie do dyskusji naukowych, poszerzanie przestrzeni dialogu między kulturami.

2. Podwyższanie poziomu merytorycznego publikacji. Obecnie w czasopiśmie ukazują się teksty wybitnych slawistów z czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Austrii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Japonii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Włoch. Teksty o niskiej randze naukowej nie są kwalifikowane do druku (rocznie ok. 15%).

3. Zwiększanie zasięgu i liczby odbiorców treści czasopisma oraz upowszechnianie wyników badań w obiegu międzynarodowym. Czasopismo działa zgodnie z polityką OPEN ACCESS. Redakcja zachęca Autorów do zamieszczania informacji o opublikowanych w czasopiśmie artykułach w bazach, serwisach naukowych (ORCID, GOOGLE SCHOLAR) i portalach społecznościowych, podawania linku do strony WWW czasopisma oraz numeru DOI tekstu.

4. Przygotowywanie numerów specjalnych, we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi (od roku 2018/2019).

 

Dostęp do treści czasopisma

Zgodnie z polityką OPEN ACCESS Wydawca począwszy od numeru 150 czasopisma (2009 rok) zapewnia otwarty dostęp do artykułów publikowanych na łamach „Slaviców”.

Wersję PDF można pobrać na stronie: swr.wuwr.pl.

Artykuły archiwalne udostępniane są bezpłatnie, teksty bieżące (z ostatniego roku) za odpłatnością.

 

Ewaluacja MNiSW, Index Copernicus i indeksacja w bazach danych

Punktacja czasopisma „Slavica Wratislaviensia” na liście B MNiSW z dnia 09.12.2016 r. wynosi 13 pkt., na liście ICI Word of Journals Index Copernicus ICV: 68,56 (2017).

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Slavica Wratislaviensia” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) oraz w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Czasopismo indeksowane jest także na listach Index Copernicus, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

 

 

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: swr.wuwr.pl

Półrocznik. Format B5

 

 

 

Basic information

Full name of the journal: „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Publishing, distribution: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Editorial office: Institute of Slavic Studies, 53-313 Wrocław, ul. Pocztowa 9, Poland

e-mail: slavica.wr@uwr.edu.pl

Official website: swr.wuwr.pl

 

Profile and thematic scope

„Slavica Wratislaviensia” publishes:

  1. Scientific articles presenting the results of research in the field of literature, cultures, languages, history and art, philosophical thought of Slavic nations and interdisciplinary and intercultural texts, inscribed in the Slavic context

  2. Reviews of Slavic books, as well as reports on conferences and scientific symposia.

 

The history of the journal

The magazine has been published continuously since 1969. Its creator and founder was Professor Marian Jakóbiec. Subsequently, the functions of the chief editors were carried out by Professors: Franciszek Sielicki, Telesfor Poźniak, Milica Jakóbiec-Semkowowa. During the 50 years of its existence, "Slavica Wratislaviensia" has evolved from the local magazine, presenting the scientific achievements of Wrocław's Russian philology into a magazine open to all Slavists who represent both national and foreign academic centres.

The bibliography of the archival journal content can be found on the website of the Institute of Slavic Studies of the University of Wroclaw: http://ifs.uni.wroc.pl/czasopismo-slavica-wratislaviensia.

Currently, at least two numbers of the journal of variable volume are published yearly. The volume of thematic notebooks - „Great themes of culture in Slavic literatures" and "Expression and sentence in Slavic languages" - is greater than the average volume of the number.

 

Strategy and goals of the journal

1. Dissemination of research results, inspiring scientific discussions, expanding the space of intercultural dialogue.

2. Raising the substantive level of publications. Currently, the journal publishes texts of prominent Slavists from leading Polish and foreign research centres, i.a. from Austria, Belarus, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Spain, Japan, Lithuania, Macedonia, Germany, Russia, Serbia, Slovenia, Turkey, Ukraine and Italy. Texts of low scientific rank are not qualified for printing (annually about 15%).

3. Increasing the reach and number of recipients of the journal's contents and dissemination of research results in international circulation. The journal operates in accordance with the OPEN ACCESS policy. The editorial team encourages Authors to post information about articles published in the journal in databases, science websites (ORCID, GOOGLE SCHOLAR) and social networking sites, to provide a link to the magazine's website and the DOI number of the text.

4. Preparation of special numbers, in cooperation with foreign partner universities (from 2018/2019).

 

Access to the content of the magazine

In line with the OPEN ACCESS policy, the Publisher, starting from issue number 150 of the journal (2009), provides open access to articles published in "Slavica". The PDF version can be downloaded at: swr.wuwr.pl. Archived articles are made available free of charge, current texts (from the last year) are paid.

 

Evaluation of the Ministry of Science and Higher Education, Index Copernicus and indexation in databases

The score of the journal "Slavica Wratislaviensia" on the list B of the Ministry of Science and Higher Education of December 9, 2016 is 13 points, on the list of ICI Word of Journals Index Copernicus ICV: 62.47 (2016).

Abstracts of articles published in "Slavica Wratislaviensia" can be found in the database of scientific journals Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) and in the The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (on the basis of an appropriate agreement between WUWr and CEJSH). Thanks to the agreement of the Publisher with the MLA Directory of Periodicals, copies of the journal are also sent to the Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). The journal is also indexed on the Index Copernicus, as well as in the Federation of Digital Libraries and European.

 

Basic version of the journal: printed

Biannual publication

Format: B5

ISSN: 0137-1150

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy